Už druhé mimořádné zastupitelstvo k vůli chomutovské spalovně

Chomutovští opoziční zastupitelé dnes už po druhé mimořádně svolali zastupitelstvo jehož předmětem byl jediný bod, který měli politici na pořadu schůze.

Před časem se objevila informace z rady města, která odstartovala zájem zastupitelů. Ta se zabývá tím, zdali chtějí, mít chomutovští občané v intravilánu města spalovnu odpadů, či nikoli.

Asi nejvíce se v celém případu angažuje hnutí Pro Chomutov, pod vedením opozičního zastupitele Mariana Bystroně. Opoziční zastupitelé se po liknavé reakci radních, kteří vzali informaci jen na vědomí a neinformovali zastupitelstvo rozhodli, že celou věcí by se měli zabývat všichni zastupitelé, protože téma spalovny může do budoucna významně ovlivnit život všech občanů Chomutova.

Mimořádné zastupitelstvo  si vyslechlo prezentaci jednoho ze spolumajitelů firmy  Actherm, která požádala Ministerstvo životního prostředí a posouzení studie dopadu budoucího provozu spalovny na životní prostředí.

Teplárna Actherm chce v Chomutově přejít na spalování odpadů. Závodem by ročně mělo procházet na 60 tisíc tun odpadu. Záměr musí nejdříve projít celým procesem posouzení vlivu na životní prostředí EIA, o čemž aktuálně rozhodlo Ministerstvo životního prostředí.

Do celého procesu se vedení města doposud příliš aktivně nezapojilo, tak přišla iniciativa z opozičních klubů.

Na zastupitelstvu byl přítomen i další zástupce firmy, která provozuje nedalekou spalovnu v Komořanech, aby odpověděl na dotazy zastupitelů.

Diskuse se vedla také o tom, zdali by spalovny byly schopné dodat  teplo pro město Chomutov.

Primátor Hrabáč (ANO) uvedl, že ze spalovny v Komořanech do Chomutova nevede potrubí, které by teplo dopravovalo.

Zástupce spalovny Komořany uvedl, že není problém takové potrubí uvést do provozu.

Do diskuse se zapojili zastupitelé Jarlovav Kosán a  Šárka Jánošková (oba strana PRO), během níž vyplynuly na veřejnost další informace, které se netýkaly jen spalování odpadu, ale také navýšení nákladní dopravy, zatížení komunikací, zvýšení prašnosti ve městě, a v neposlední řadě se dislutoval  nezbytný proces třídění a případné recyklace odpadu, který by přecházel  jeho spalování. Odpad by podle diskuse dodávaly další společnosti.

Chomutovští politici po několika hodinách jednomyslně schválili usnesení, které schvaluje vyjádření města Chomutov k dokumentaci vlivů záměru „Ekologizace teplárny Chomutov –2. etapa“ na životní prostředí.

Vyjádření statutárního města Chomutov k dokumentaci vlivů záměru „Ekologizace teplárny Chomutov – 2. etapa“ na životní prostředí
1. S provozem ZEVO Chomutov Plán odpadového hospodářství Ústeckého kraje nepočítá. Naopak pro řešení energetického využití odpadů pro spádovou oblast uvádí ZEVO Komořany. Řada měst vč. Chomutova a Žatce (tj. oblastí pro svoz odpadu pro uvažovanou jednotku ZEVO Chomutov) mají uzavřen smluvní vztah se ZEVO Komořany na dodávky odpadu. Ve svozové oblasti obou zařízení lze očekávat cca 47 000 tun SKO, přičemž ZEVO Chomutov plánuje spalovat cca 31 000 tun SKO, zatímco kapacita ZEVO Komořany je 150 000 tun SKO. Uvedená zařízení jsou od sebe vzdálena 13 km. V Chomutově by se tak maximálně mohl spalovat odpad z okresu K. Vary a Sokolov, příp. pak ze zahraničí, a to je naprosto nepřijatelné.

2. Jsme ve dvacátých letech 21. století, a tak není pro občany města přijatelné (a to jistě i nejen Chomutova), aby teplárenský provoz nově spaloval odpady v jeho širším centru. Navíc by se jednalo o odpady dovážené nákladními auty až ze vzdálenosti cca 75 km.

3. Podle recyklačních cílů EU i ČR se má, vedle snižování hmotnosti odpadů a jejich opětovného využití, 65 % odpadů recyklovat. Cíle se týkají recyklace a nikoliv energetického využití odpadů, které má být jen jakýmsi doplňkem pro snížení procenta odpadů tak, aby ho na skládce končilo co nejmenší množství. Z toho důvodu je nutné analyzovat, jak se daří plnit recyklační cíle aktuálně a jak se podaří tyto cíle plnit ve výhledu let 2025, 2030 a 2035. Z analýzy teprve může vyplynout potřeba určité kapacity pro energetické využití odpadů. Recyklační cíle uvedené v zákoně č. 541/2020 Sb. jsou na rozdíl od energetického využití odpadů závazné. Je smutnou skutečností potvrzovanou praxí, že dosažitelné kapacity spaloven odpadů vedou ke snížení procenta jejich recyklace (např. Dánsko). S tím také souvisí menší tlak na občany provádět primární třídění odpadu. Pokud jde o uváděnou hmotnost SKO, je třeba počítat s jejím významným snížením vzhledem k tomu, že od letošního roku je povinností obcí separovat biologicky rozložitelné odpady a vytvořit k tomu také podmínky, což se v Chomutově také
děje.

4. Zařízení pro energetické využití odpadu v ČR, ať už se jedná o stávající zařízení, cementárny a zařízení s uděleným souhlasným stanoviskem, převyšují potřebu spaloven odpadu po splnění stanovených recyklačních cílů.

5. Není zcela jasné, jak při kontinuálním provozu ZEVO Chomutov bude v průběhu roku využívána vyrobená elektrická energie a teplo. Od roku 2019 stávající teplárna slouží jako záložní zdroj (tedy v podstatně nepotřebný), a proto je pro nás velkým otazníkem její skutečná budoucí potřeba.

 

 

 

Nikdy nezmeškejte žádnou důležitou zprávu.

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Pinterest
Email