ZŠ Nerudova v Jirkově byla oceněna za to, jak čelí výzvám sociálního vyloučení

Martina Meitnerová, ředitelka ZŠ Nerudova, vede školu v sociálně vyloučené oblasti. Jejím záměrem bylo posílit tým zaměstnanců o sociální pedagožku a terénního pracovníka, což se jí podařilo zapojením do projektu Podpora rovných příležitostí Národního pedagogického institutu ČR.

Díky tomuto kroku došlo ke zlepšení práce pedagogů a snížení počtu dlouhodobých neomluvených absencí žáků. Sociální pedagožka této školy Veronika Nestlerová navíc nyní obdržela cenu Gratias od Ministerstva práce a sociálních věcí. Je to nejvyšší ocenění, které lze v této oblasti získat.

Do školy dochází 360 dětí, které jsou rozděleny do 23 tříd. Z toho je 9 tříd speciálních (ty jsou určené pro děti s lehkým mentálním postižením, poruchami autistického spektra či s vadami řeči). Mnohé z těchto dětí také pocházejí z rodin se sociálním znevýhodněním, nebo žijí ve vyloučených lokalitách. Podle výroční zprávy školy za školní rok 2022/2023 pocházelo přibližně 50 procent žáků školy z romského etnika.

V tomto školním roce měla škola 99 žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří byli zařazeni do 1. až 4. stupně podpůrných opatření. Tyto děti byly vzdělávány jak v běžných třídách, tak i v již zmíněných speciálních třídách. Škola se zaměřuje na podporu inkluzivního vzdělávání a integruje žáky se speciálními vzdělávacími potřebami také do všech svých tříd. Tyto děti mají k dispozici asistenty pedagoga. Dále do školy chodí i děti z Klokánku, což je zařízení přechodné rodinné péče a z dětských domovů. Cílem školy je poskytovat individuální péči všem žákům, kteří ji potřebují. Díky práci sociální pedagožky a terénního pracovníka se škole daří tento cíl naplňovat.

Ředitelka Meitnerová uvádí, že zapojení sociální pedagožky a terénního pracovníka výrazně pomohlo učitelům a učitelkám tříd, jelikož se tyto osoby aktivně věnují rodinám, které s nimi dříve nespolupracovaly, a hledají pro ně řešení. Takový přístup vedl k poklesu počtu dlouhodobých neomluvených absencí a většina dětí, zejména z romských rodin, se nyní více zapojuje do školních akcí a aktivit. Pozitivní dopady této práce jsou patrné nejen ve statistikách, ale i ve vděčnosti dětí, které vyjadřují svůj dík vyučujícím a ředitelce za možnost účastnit se plaveckého výcviku nebo poznávacích výletů.

Tým školního poradenského pracoviště tvoří speciální pedagožka, výchovná poradkyně, školní psycholožka, školní metodička prevence a sociální pedagožka. Nedávno se k nim přidal i romský terénní pracovník, který se stal klíčovou součástí týmu. Děti z prostředí sociálního vyloučení často přicházejí do školy s hodnotami a chováním, které jim komplikují zapojení do školního života.

Sociální pedagožka Nestlerová poukazuje kolegům na to, že děti, jimž například doma chybí základní potřeby, jako je vlastní postel nebo svačina, mohou mít problémy s plněním školních požadavků, jako je přinášení materiálů (klubko vlny apod.) do vyučování. Důležité je proto, aby si učitelé byli vědomi situace těchto dětí a počítali s jejich omezenými možnostmi. Práce výchovné poradkyně a metodičky prevence je neocenitelná díky jejich schopnosti rychle a flexibilně reagovat na vznikající problémy a snažit se jim předcházet. Mezi příklady patří rychlá reakce na šíření nevhodného obsahu přes WhatsApp nebo na nošení energetických nápojů do školy. V těchto situacích se snaží zvýšit informovanost mezi žáky, učiteli a rodiči prostřednictvím primární prevence, což zahrnuje pořádání přednášek a diskuzí na dané téma.

 

zdroj: jirkov.cz

Nikdy nezmeškejte žádnou důležitou zprávu.

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Pinterest
Email