Jirkov hledá ředitel/ředitelku Městské policie

Starostka města Jirkov vyhlašuje dne 22. 12. 2023 v souladu se zákonem č. 553/1991 Sb.,
o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, výběrové řízení
na obsazení funkce

„ ředitel/ředitelka Městské policie Jirkov“

s místem výkonu práce: katastrální území Jirkov
v platové třídě 10. dle NV č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě v platném znění

Předpoklad pro vznik pracovního poměru podle § 4 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii:
•    státní občanství ČR,
•    způsobilost k právním úkonům,
•    bezúhonnost.

Další požadavky:
•    vzdělání vysokoškolské v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání; střední vzdělání s maturitní zkouškou se získaným osvědčením dle zák. č.553/1991 Sb.  a praxí minimálně 5 let,
•    praxe v oboru minimálně 5 let,
•    organizační schopnosti (zkušenosti s vedením kolektivu),
•    dobré komunikační schopnosti,
•    osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů k výkonu povinností a oprávnění dle zákona ČNR č. 553/1991 Sb., o obecní policii výhodou,
•    zbrojní průkaz skupiny D – výhodou,
•    znalost zákona ČNR č. 553/1991 Sb., o obecní policii,
•    znalost zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
•    znalost MS Office,
•    řidičský průkaz skupiny B.

Jak se do výběrového řízení přihlásit a jaké doklady doložit:

Písemná přihláška musí obsahovat:
•    jméno, příjmení a titul,
•    datum a místo narození,
•    státní příslušnost,
•    místo trvalého pobytu,
•    číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení pobytu, jde-li o cizího státního občana,
•    telefonní spojení,
•    e-mailovou adresu,
•    datum a podpis uchazeče.

Požadované doklady k přihlášce:
•    návrh koncepce řízení Městské policie Jirkov (max. 3 A4),
•    strukturovaný životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a znalostech uchazeče,
•    výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců,
•    u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, příp. čestné prohlášení,
•    čestné prohlášení ve smyslu § 4a o bezúhonnosti, § 4b o spolehlivosti zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii,
•    negativní lustrační osvědčení dle zákona č. 451/1991 Sb., u uchazečů, kteří se narodili před 1. 12. 1971,
•    ověřená kopie Osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů strážníka dle Vyhlášky MV ČR č. 418/2008 Sb., kterou se provádí zákon o obecní policii, je-li uchazeč jeho držitelem,
•    ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
•    souhlas s psychologickým vyšetřením.

Další podmínky jsou:
•    absolvování psychotestů,
•    obhájení své koncepce  před výběrovou komisí.

Předpokládaný nástup od 1. 3. 2024 nebo dohodou

Předpokládaný datum konání ústního pohovoru: 5. 2. 2024 od 8,00 hodin.

Kam s přihláškou?
Lhůta pro podání přihlášek:  29. 1. 2024 do 17,00 hodin písemnou přihlášku s požadovanými doklady:

1)  zaslat prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu Městský úřad Jirkov,
nám. Dr. E. Beneše čp. 1, 431 11 Jirkov.
Na obálce uvést „Výběrové řízení – ředitel/ředitelka Městské policie Jirkov – NEOTVÍRAT“

nebo

2) fyzicky podat v podatelně Městského úřadu Jirkov, nám. Dr. E. Beneše čp. 1, 431 11
Jirkov,
Na obálce uvést „Výběrové řízení – ředitel/ředitelka Městské policie Jirkov – NEOTVÍRAT“

nebo

3)  fyzicky vložit do schránky (s označením SCHRÁNKA MĚSTSKÉHO ÚŘADU), umístěné
v uličce mezi lékárnou a Městským úřadem Jirkov na oplocení zadního dvora.
Na obálce uvést „Výběrové řízení – ředitel/ředitelka Městské policie Jirkov – NEOTVÍRAT“

Bližší informace k pracovní pozici lze získat u personální referentky Ivany Němečkové (nemeckova@jirkov.cz), 474 616 418.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Přihlášením uchazeče do výběrového řízení uchazeč souhlasí se zpracováním poskytnutých osobních údajů pro účely výběrového řízení (dle § 5 zákona č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů).

Písemné materiály s osobními údaji, poskytnuté k výběrovému řízení budou neúspěšným uchazečům vráceny.


Nikdy nezmeškejte žádnou důležitou zprávu.

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Pinterest
Email

Top

KOMERČNÍ ČLÁNEK

Nikdy nezmeškejte žádnou důležitou zprávu.