Kam vedou chapadla chomutovské chobotnice

Chomutovský zastupitel Milan Štefanov, předseda Finančního výboru a Investiční komise, člen Komise životního prostředí, který kandidoval za hnutí NOVÝ SEVER má pevně v rukou soukromé, ale i městské společnosti, které mu koaliční partajníci svěřili.

Společnosti, u nichž je zastupitel vlastníkem nebo statutárním orgánem jsou obdařeny navíc tím, že mají zajímavé smluvní vztahy se Statutárním městem Chomutov nebo městem zřízenými společnostmi.

–        Q A R K s.r.o. (zde je politik jednatel a společník)

–        QARK CZ a.s. (zde je politik jediný člen představenstva)

–        REALITY PROJEKT CZ s.r.o. (zde je politik jednatel a jediný společník).

Je Stefanov skutečný politik, který složil ve prospěch občanů slib zastupitele, anebo jen politický podnikatel s mandátem?
  • Q A R K s.r.o. je jednou ze společností politika, která dlouhá léta spravuje převážně městské byty a též v letech 2017 až 2020 zajišťovala úklid Kulturně společenského centra kino „SVĚT“.

Pro město pracují firmy, které jsou snad ovládány politiky?

Správu bytů vykonává pro městskou společnost CHOMUTOVSKÁ BYTOVÁ a.s., a to na základě Příkazní smlouvy. V registru smluv, kde ze zákona takováto smlouva má být řádně uveřejněna, je v předmětu uveřejněné smlouvy uveden text „Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě“, kdy v přiložených souborech je Příkazní smlouva, D1 k příkazní smlouvě, D2 k Příkazní smlouvě. Uveřejněná smlouva byla uzavřena dne 20.12.2018 na základě jednacího řízení bez uveřejnění, tj. bez možnosti účasti dalších zájemců, a to od 1.1.2019 do doby řádného vysoutěžení v podlimitním režimu.  Žádná další však smlouva v registru uveřejněna není, pouze dva dodatky, které mění předmět Příkazní smlouvy uzavřené 20.12.2018. Tedy lze vyvodit, že smlouva v několika milionové hodnotě je realizována bez řádně vysoutěžené veřejné zakázky, nebo další příkazní smlouva, která již byla řádně vysoutěžena, nebyla však řádně uveřejněna, a tedy je ze zákona zrušená, tj. neexistuje (viz. odst. 1 § 7 zákona o registru smluv 340/2015 Sb.,

„Nebyla-li smlouva, na niž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, uveřejněna prostřednictvím registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena, platí, že je zrušena od počátku.“). Jedná se, dle dostupných informací v uveřejněné smlouvě z 20.12.2018, o 183 budov a 78 bytů v SVJ. Celková hodnota smlouvy není z ní zřejmá, je zde pouze uvedena jednotková cena za správu jednotky (185,- Kč/jednotka/měsíc bez DPH), ale již není uveden počet jednotek, který se odhadem může blížit i ke 3 tisícům (tedy za předpokladu správy např. 2500 jednotek by byla hodnota 5.550.000,- Kč/rok, tj. za 3 roky 16.650.000,- Kč bez DPH). Dále nelze cenu zjistit z profilu zadavatele, kde by měla být uvedena skutečně uhrazená cena (dle zákona o zadávání veřejných zakázek), jelikož tato městská společnosti tuto povinnost neplní.

Úklid Kulturně společenského centra kino „SVĚT“ vykonávala pro městkou společnost KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o., a to na základě Smlouvy o poskytování úklidových služeb ze dne 1.1.2017 do 31.12.2019. Hodnota dle smlouvy činí 1.720.800,- Kč bez DPH za dobu trvání smlouvy a pravidelný úklid. Dále je zde uvedena cena za jednorázové služby, avšak není zřejmá jejich četnost. Opět zde nelze cenu zjistit z profilu zadavatele, kde by měla být uvedena skutečně uhrazená cena (dle zákona o zadávání veřejných zakázek), jelikož tato městská společnosti tuto povinnost neplní. (Pozn.: tato smlouva se do 31.8.2017 kryje se smlouvou uzavřenou od 1.12.2015 se společností PROFFA s.r.o., jejímž jednatelem je Pavel Faigl, tj. oba subjekty měli za úkol dle uzavřených smluv uklízet Kulturně společenské centrum kino „SVĚT“, kdy k 31.8.2017 byla smlouva se společností PROFFA s.r.o. ukončena (předmětem smlouvy byl úklid Zimního a letního stadionu, kina i bazénu). Tedy do rozdělení úklidu mezi 3 subjekty (PROFFA s.r.o., Q U A R K s.r.o., QUARK CZ a.s.), stál pravidelný úklid 620.000,- Kč bez DPH měsíčně, tj. 7.440.000,- Kč bez DPH ročně, a po rozdělení, tj. dnes stojí pravidelný úklid AQUA SVĚT 590.000,- Kč bez DPH/měsíc (PROFFA s.r.o.), úklid Kina SVĚT 60.660,- Kč bez DPH/měsíc (PROFFA s.r.o.), úklid Zimního stadionu a Letního stadionu včetně tréninkových ploch za 199.000,- Kč bez DPH/měsíc (QUARK CZ a.s.), tj. nyní 10.195.920,- Kč bez DPH ročně)).

 

  • QARK CZ a.s. společnost, která poskytuje úklidové služby pro městskou společnost KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o., konkrétně od 1.9.2017 na 5 let zajišťuje úklid Zimního stadionu s tréninkové haly, Letního stadionu s tréninkovým zázemím. Hodnota dle smlouvy činí 11.940.000,- Kč bez DPH za dobu trvání smlouvy a pravidelný úklid. Dále je zde uvedena cena za jednorázové služby, avšak není zřejmá jejich četnost. Opět zde nelze cenu zjistit z profilu zadavatele, kde by měla být uvedena skutečně uhrazená cena (dle zákona o zadávání veřejných zakázek), jelikož tato městská společnosti tuto povinnost neplní.

 

  • REALITY PROJEKT CZ s.r.o. společnost, která pro Statutární město Chomutov (19 smluv) a Zoopark Chomutov, p.o. (1 smlouva) vykonávala v letech 2018 až 2022 technický dozor investora u staveb realizovaných těmito institucemi, a to v celkové hodnotě 3.423.300, – Kč bez DPH (cena vychází dle údajů uvedených v registru smluv, které má redakce k dispozici.

Z výše uvedeného je zřejmé, že pan zastupitel Milan Štefanov, za dobu svého působení v zastupitelstvu (uvedeno pouze od roku 2017), nejenom že zodpovědně vykonával ve prospěch občanů svou funkci zastupitele a funkci ve výborech, ale i stihnul zajistit jím řízeným a spoluvlastněným společnostem příjem z veřejných rozpočtů, od města a městských organizací v minimální výši 33.734.100, – Kč bez DPH.

  • Odkud a kam sahá práce soukromého podnikatele a politika v jedné osobě?
  • Nemůže se jednat o střet zájmu?
  • Na tyto a další otázky dluží občanům Chomutova primátor Hrabáč odpovědi.
  • Mlží primátor nebo vytrvale mlčí?

Pro: primator@chomutov-mesto.cz dne 2022-06-17 10:20

Vážený pane primátore,

Dovolte mi několik otázek k současné předvolební situaci v Chomutově.

1) Myslíte si, že

-není omezen politickým subjektům přistup k propagaci, kterou chtějí realizovat na veřejném prostranství?
-není omezen politickým subjektům přístup k propagaci na reklamních plochách v majetku města Chomutov?
-jsou zajištěny rovné podmínky pro politickou soutěž v Chomutově?
-nedochází k tomu, že jsou vládnoucími politiky kontaktovány fyzické osoby, aby nevyužily svého práva být volen?
-město Chomutov má nastaveny rovné podmínky pro volnou soutěž politických stran, a jak?

2) Prosím o obecnou informaci k prodejům městského majetku. Jakou částku město utržilo za prodej městského majetku za vaše volební období?

3) Myslíte si, že zastupitel Štefanov vykonává mandát v souladu se slibem zastupitele, v souvislosti se svými soukromými aktivitami, které jsou významně napojeny na veřejné rozpočty? Nemůže se jednat v jednotlivých případech výkonu mandátu o střety zájmu, nebo tyto byly vždy prokazatelně vypořádány v souladu se zákonem na jednáních orgánů města podle zákona o obcích a dalších příslušných právních norem?

Děkujeme zdvořile za Vaše odpovědi, které očekáváme do pěti pracovních dnů.

Ani na tyto otázky, které zajímají občany Chomutova primátor Hrabáč neodpověděl.

Nikdy nezmeškejte žádnou důležitou zprávu.

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Pinterest
Email